17 WSOC 01vStet_102 (1)

17 WSOC 01vStet_102 (1)

Photo courtesy of UCF Athletics Communications.